Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Szanowny kliencie,
Jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROFIL NR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wojkowicach, adres ul. Fabryczna 1, 42-580 Wojkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000678875, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy w siedzibie Spółki,
w godzinach jej otwarcia, ewentualnie pod nr tel. 32 796 62 00 lub adresem email profil@profil-wojkowice.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
    1) zawarcia, wykonania umów sprzedaży, dostawy, o świadczenie usług  przez Administratora na Państwa rzecz lub odwrotnie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
    2)  przedstawienia oferty handlowej przed zawarciem umowy lub odpowiedzi na Państwa pytania zadane nam bezpośrednio lub za  pośrednictwem  poczty elektronicznej lub w innej formie, np. telefonicznie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
    3) wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO,
    4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
    5) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
    6) tworzenia zestawień analiz, statystyk baz danych (na potrzeby wewnętrzne Administratora) Podstawa przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
    7) weryfikacji wiarygodności płatniczej (zapobieganiu oszustwom). Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
    8) usprawnienia procesu obsługi klienta przez pracowników Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
    9) zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach (siedzibie) Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przy użyciu monitoringu wizyjnego znajdującego się w siedzibie Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.


3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, przewoźnicy i spedytorzy, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora kancelarie prawne, biura księgowe, biura informacji gospodarczej tworzone na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji udzielające Administratorowi ochrony ubezpieczeniowej OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Państwa, np. brakiem terminowej zapłaty.


4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest wykonania umowy to dane będą przetrzymywane do wykonania/ zakończenia/ rozwiązania łączącej nas umowy. Gdy dane przetwarzane są na zasadzie zgody przetwarzamy je do czasu aż zgoda zostanie przez Państwa odwołana albo gdy ustanie ich cel przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu umowy jako uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń (do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymaga tego przepis prawa np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach. 


5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych (dot. danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit a RODO). Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody maja Państwa prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.


6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie) w taki sposób, że w wyniku automatycznego przetwarzania danych mogą zostać podjęte decyzje wywołujące skutki prawne dla moich klientów.


8. Podanie danych osobowych, w przypadku ust. 2 pkt 1) powyżej jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy lub realizacji Państwa prawa.


9. Dane osobowe są pozyskiwane od Państwa w sposób bezpośredni lub pośredni, np. z publicznie dostępnych rejestrów takich jak CEIDG, KRS, rejestr czynnych podatników podatków od towarów i usług.